ஆம்புரில் திமுக முன்னிலை – திமுக 4568, அதிமுக 4173
குடியாத்தம் திமுக முன்னிலை – திமுக 4811, அதிமுக 4261 அமமுக 278